Current property values in Mill Lane, Freiston, Boston PE22